ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР)

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ 18/12/2017 – були внесенні розяснення та зміни до пунктів 3.8, 3.9, 3.11

ОПЕРАТОР: Товариство з обмеженою відповідальністю “Амбрелла С” в особі директора Шебедюка Тараса Сергійовича, який діє на підставі статуту, та як оператор за рішенням НКРЗ від 06 грудня 2012 року № 635 зі змінами від 08.09.2015 № 456 внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 2962., Правилами надання телекомунікаційних послуг затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012р, статтями  633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій повнолітній особі  (АБОНЕНТ) укласти  договір  про надання телекомунікаційних  послуг на нижчевикладених умовах.

ВИКОРИСТАНІ ТЕРМІНИ

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – пропозиція ОПЕРАТОРА (викладена, на веб-сайті www.umbrella.net.ua), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

ДОГОВІР – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між ОПЕРАТОРОМ та АБОНЕНТОМ на умовах ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  в момент АКЦЕПТУ АБОНЕНТОМ її умов.

АКЦЕПТ – повне та безумовне, беззастережне прийняття АБОНЕНТОМ  умов ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ. Моментом АКЦЕПТУ вважається ЗАЯВКА АБОНЕНТА на ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ.

ПОСЛУГА – надання ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ доступу до власної мережі, що має в складі додаткові послуги та ресурси, з використанням протоколу TCP/IP.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ – комплекс заходів з організації КАБЕЛЬНОГО З’ЄДНАННЯ обладнання АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА.

ТАРИФ – вартість за надання ПОСЛУГ ОПЕРАТОРА АБОНЕНТУ. ТАРИФ встановлюється на підставі умов обраного АБОНЕНТОМ діючого Тарифного плану, та складає собою вартість послуг на обраних умовах за 30 (тридцять) календарних днів.

ІНТЕРНЕТ – всесвітнє об’єднання приватних та суспільних мереж, котрі взаємодіють через шлюзи та комутаційні вузли, з використанням протоколу TCP/IP.

МЕРЕЖА – волоконно-оптична мережа, активне та пасивне комутаційне та інше обладнання ОПЕРАТОРА, що використовується для організації з’єднання обладнання мережі ОПЕРАТОРА та КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТА.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБЛАДНАННЯ – обладнання АБОНЕНТА, що безпосередньо використовується для доступу до мережі ІНТЕРНЕТ (комп’ютер, ноутбук, ігрова приставка, тв-тюнер, тощо) або обладнання АБОНЕНТА, що використовується для передачі сигналу в межах квартири АБОНЕНТА (роутер, wi-fi роутер, wi-fi точка доступу, крім комутаторів (switch, hab)) та належить АБОНЕНТУ.

КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ (КО) – обладнання, що використовується ОПЕРАТОРОМ для підключення АБОНЕНТСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ до МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА та встановлюється в квартирі/будинку/кімнаті АБОНЕТА, або не належить АБОНЕНТУ.

КАБЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ – підключення КО АБОНЕНТА до мережі ОПЕРАТОРА за допомогою волоконно-оптичного кабелю, або Ethernet-кабелю.

ПРОТОКОЛ TCP/IP – протокол передачі даних між пристроями, об’єднаними в мережу.

МЕРЕЖЕВІ РЕКВІЗИТИ – налаштування протоколу TCP/IP для доступу до МЕРЕЖІ, номер договору з АБОНЕНТОМ на надання ПОСЛУГ, віртуальне Ім’я в мережі (Логін) та пароль доступу до Аккаунту.

ІР-АДРЕСА – цифрова адреса пристрою в мережі.

АККАУНТ – особовий розділ Абонента на Сервері Статистики (обліковий запис), за допомогою якого Абонент здійснює контроль та управління Послугами. Аккаунтом являється номер облікового запису АБОНЕНТА на Сервері Статистики або Номер Договору Укладеного між АБОНЕНТОМ та ОПЕРАТОРОМ.

СЕРВЕР ДОСТУПУ – комплекс технічних засобів, за допомогою яких організовується доступ Абонента до мережі Інтернет.

БІЛЛІНГ СЕРВЕР – комплекс технічних засобів, за допомогою яких організовується доступ Абонента до Аккаунту.

ЗАЯВКА – звернення АБОНЕНТА до ОПЕРАТОРА, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення з сайту ОПЕРАТОРА, або сторінки АККАУНТУ.

АДРЕСА – фактична адреса, що вказана у ЗАЯВІ для надання ПОСЛУГ.

ФОРС-МАЖОР – дії або ситуації, які неможливо передбачити.

1 ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ:

1.1 Предметом даного ДОГОВОРУ є  ПОСЛУГА з надання ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ доступу до послуг МЕРЕЖІ, на основі власної мережі передачі даних, після підключення КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТА фахівцями ОПЕРАТОРА до МЕРЕЖІ.

1.2 Послуга надається виключно лише в межах квартир або кімнат (у випадку гуртожитків), будинків, що підключені до МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА.

2 ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ АБОНЕНТА

2.1 Підключення АБОНЕНТА здійснюється лише на підставі попередньої ЗАЯВКИ АБОНЕНТА на підключення.

2.2 Після отримання ЗАЯВКИ фахівці ОПЕРАТОРА здійснюють перевірку технічної можливості підключення, а саме:

2.2.1 Наявність можливості побудови кабельного з’єднання КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТА та обладнання ОПЕРАТОРА (можливість прокладки кабелю);

2.2.2 Наявність вільного порту доступу в обладнанні ОПЕРАТОРА на найближчому вузлі;

2.2.3 Місткість каналу ОПЕРАТОРА дозволяє підключити АБОНЕНТА без погіршення якості зв’язку вже підключених АБОНЕНТІВ;

2.2.4 Наявність вільних IP-адрес, що виділяються Абоненту при підключенні.

2.3 Підключення КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ Абонента до МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА здійснюється тільки фахівцями ОПЕРАТОРА, на основі попередньої ЗАЯВКИ АБОНЕНТА на підключення, за наступним порядком:

2.3.1 Фахівці Провайдера організовують кабельне з’єднання КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ Абонента та МЕРЕЖІ Провайдера  через слабкострумові канали житлового будинку, або через власно збудовані слабкострумові канали;

2.3.2 В квартиру Абонента кабель вводиться через існуючі канали;

2.3.3 В разі відсутності ввідних каналів або неможливості провести через них кабель, фахівці ОПЕРАТОРА за згодою АБОНЕНТА та в погодженому з АБОНЕНТОМ місці проводять кабель до квартири пробурюють отвір 8-10мм, та проводять кабель через цей отвір. В даному випадку АБОНЕНТ бере на себе відповідальність за можливі ушкодження будь-яких комунікацій, що сховані в стінах, власного обладнання, зовнішнього покриття стін, меблів чи предметів інтер’єру;

2.3.4 Фахівці ОПЕРАТОРА, не проводячи кріплення в квартирі АБОНЕНТА проводять кабель до КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ Абонента і налаштовують його мережеві реквізити на основі даних попередньо створеного Аккаунту;

2.3.5 Надання Послуг АБОНЕНТУ починається з моменту активації  Аккаунту. Моментом активації Аккаунту вважається перший доступ КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТА з налаштованими мережевими реквізитами до МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА;

2.3.6 ОПЕРАТОР починає списання коштів з дати активації Аккаунту.

3 ОПЛАТА

3.1 ПОСЛУГА надається АБОНЕНТУ ОЕРАТОРОМ на основі попередньої оплати.

3.2 АБОНЕНТ самостійно контролює стан власного Аккаунту.

3.3 Списання коштів з Аккаунту Абонента здійснюється відповідно до ТАРИФУ обраного Абонентом, та в момент активації додаткових послуг чи сервісів.

3.4 Розрахунковий період відповідає обраному тарифному плану, та складає календарну добу, або календарний місяць.

3.5 Надання ПОСЛУГ можливе лише при позитивному балансі Аккаунту.

3.6 ОПЕРАТОР вносить інформацію про платежі до Аккаунту АБОНЕНТА (при безготівковій формі оплати – у момент надходження коштів на розрахунковий рахунок ОПЕРАТОРА).

3.7 Зарахування коштів на розрахунковий рахунок проводиться до двох банківських днів.

3.8 Система працює на умовах передоплати, за виключенням додаткових послуг «Кредиту Довіри», тому у разі повного вичерпання грошей на рахунку Абонента, надання Послуг Провайдером припиняється згідно діючого тарифного плану (через або 1 добу або 1 місяць), якщо не підключенні додаткові послуги і може бути відновлене тільки після поповнення рахунку Абонентом.

3.9 Блокування абонента відбуваєтся після вичерпання грошей на рахунку, та згідно тарифних планів становить:

 • для подобових тарифах – 1 доба зігдно тарифного плана;
 • для помісячних – 1 місяць на 1 число кожного місяця.

Якщо з моменту вичерпання грошей на рахунку АБОНЕНТ повідомив про призупинку, дія Договору призупиняється згідно діючого тарифного плану на момент звернення АБОНЕНТА.

Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту вичерпання грошей на рахунку АБОНЕНТ не поповнив свій рахунок, дія Договору призупиняється згідно діючого тарифного плану (через або 1 добу або 1 місяць).

Якщо протягом  80 (вісімдесяти) календарних днів АБОНЕНТ не поповнив свій рахунок, Договір вважається розірваним і подальше надання Послуг можливе тільки при повторному укладенні договору в установленому порядку та перевірці лінії.

Якщо АБОНЕНТ не повідомив про зупинку послуги, а також не оплатив її, період зупинки нарахування АБО НЕПЛАТИ відбудеться згідно його тарифного плану, тобто через або на 1 добу або 1 місяць.

3.10 Після 30 календарних днів простою(не використання та не оплати) нараховується 1 грн за кожну добу простою, при умові не використанні додаткових пуслуг мережі.

3.11 При використанні додаткових послуг (таких наприклад, як «Кредит Довіри», «Статична адреса»), АБОНЕНТ не звільняється від оплати ТАРИФУ обраного Абонентом.

3.12 Зміна вартості послуг розглядається та відбуваеться виключно в розрахунковий період, при наведенні вагомих підстав для цього.

3.13 ОПЛАТА здійснюється виключно способами вказаними на сайте. На даний момент це:

а) Приватбанк згідно описанного способу – сторінка з описом “Оплатить через ПриватБанк”

б) для інших банків є Liqpay – посилання в “Особистому кабінеті” (Личный кабинет) або на сайті сторінка “Оплатить сейчас”

Інша система оплат не передбачена. ОПЛАТА на реквізити заборонена и не приймається! Реквізитів для оплати на сайті немає.

Працює автоматична система зарахування коштів.

“Кредит довіри” – додаткова послуга, надає можливість в термін до 7 днів відстрочити платиж за послуги. Використання “Кредитом довіри” оплачуєтся комісією 10 гривень. Використовувати додаткову послугу можливо не більше 3-х разів на рік або після 6 місяців пезперервного використання. Замовлення данної послуги здійснюєтся за допомогою особистого кабінету у розділі “Кредит”.

4 ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ

4.1 Гарантії ОПЕРАТОРА розповсюджуються тільки на зону відповідальності ОПЕРАТОРА.

4.2 Зона відповідальності ОПЕРАТОРА охоплює:

 • Технічний центр, волоконно-оптичну мережу, внутрішньо-будинкові комутаційні вузли, кабельні лінії, які сполучують ці вузли, КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ включаючи кабель до Обладнання АБОНЕНТА.
 • Орендовані ОПЕРАТОРОМ і (або) зовнішні канали, що належать ОПЕРАТОРУ, аж до інтерфейсів вузлів інших постачальників Послуг, безпосередньо (одним кабелем) сполучених з устаткуванням ОПЕРАТОРА, або інтерфейсів локальних мереж, об’єднуючих різних постачальників Послуг, які безпосередньо (одним кабелем) сполучені з устаткуванням ОПЕРАТОРА.

4.2.1 Клієнтські канали зв’язку, якщо вони надані АБОНЕНТУ ОПЕРАТОРОМ;

4.2.2 КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ Абонента, за виключенням АБОНЕНТСЬКЕ ОБЛАДНАННЯ.

4.3 ОПЕРАТОР не контролює і не несе відповідальності за якість роботи ліній зв’язку, що надаються Абоненту іншими організаціями, якщо в цілях виконання умов Договору з Абонентом ОПЕРАТОР не перебуває в договірних відносинах з цими організаціями. По запиту Абонента ОПЕРАТОР надає Абоненту допомогу у визначенні точок зниження якості зв’язку в користуванні послугами.

4.4 ОПЕРАТОР не надає ніяких гарантій, явних або не явних, на будь-які продукти, інформацію і послуги, надані як за допомогою використання Послуг, описаних в даному документі.

4.5 ОПЕРАТОР не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості МЕРЕЖІ але робить все можливе, для надання найвищої якості Послуг.

4.6 ОПЕРАТОР починає виконання робіт по усуненню несправностей систем МЕРЕЖІ, що обслуговуються ОПЕРАТОРОМ, не пізніше, ніж протягом 24 годин після встановлення факту несправності в робочі дні, та повинен їх усунути протягом 5 (п’яти) робочих днів, за виключенням не переборних обставин ФОРС-МАЖОР.

4.7 Встановленням факту несправності є момент отримання ОПЕРАТОРОМ заявки на усунення несправності від Абонента через Аккаунт або по телефону служби технічної підтримки, в разі неможливості звернення через Аккаунт.

4.8 Заміна несправного устаткування КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ, здійснюється безкоштовно, якщо на це устаткування не закінчився гарантійний термін та відсутні ознаки втручання абонента та виконанні умови чинного договору з приводу режиму його роботи. У решті випадків заміна несправного устаткування Абонента проводиться ОПЕРАТОРОМ за рахунок Абонента.

4.9 У разі несправності програмного забезпечення на комп’ютері Абонента, терміни і вартість його налаштування визначаються окремою домовленістю Сторін.

4.10  Ремонт кабельної проводки, прокладеної ОПЕРАТОРОМ до Абонента здійснюється безкоштовно, якщо відсутні ознаки втручання АБОНЕНТА, або дій які спричинили обставини для ремонтних робіт зі сторони АБОНЕНТА.

4.11 У разі виникнення несправності кабельної проводки з вини Абонента, терміни і вартість ремонту визначаються окремою домовленістю Сторін.

4.12 ОПЕРАТОР не може гарантувати якість послуг у разі, якщо АБОНЕНТ самовільно змінював налаштування, або встановлював обладнання без відома ОПЕРАТОРА.

4.13 Розгляд претензій та вирішення спорів проводиться відповідно до умов цього договору.

4.14 ОПЕРАТОР звільняється від повного або часткового виконання своїх зобов’язань і відповідальності в разі виникнення обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин, які неможливо передбачити на момент підписання і виконання Договору, а саме: війна, військові дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, саботаж, суспільні хвилювання, диверсія, вирішення органів державної, судової влади, органів місцевої самоврядності, зміни кон’юнктури ринків, неможливість надання Послуг і додаткових сервісів за відсутності технічних можливостей і за інших поважних причинах, зміни напрямів діяльності підприємства, протиправних дій третіх осіб (розкрадання, шкідництво і так далі),а також інших обставин, які не залежать від ОПЕРАТОРА. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань в строк, встановлений даним договором, то цей термін пропорційно відсовується на дії відповідних обставин.

4.15 Значення мінімальних швидкостей передавання та приймання даних в мережах фіксованого зв’язку 10Мб/с відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT)

5 ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ

5.1 ОПЕРАТОР у цілях забезпечення стабільності та безпеки абонентської мережі або з технічних причин, має право змінювати параметри надання Послуг і IP-адреси Абонентів, обмежувати проходження окремих видів трафіку та доступ до певних ресурсів МЕРЕЖІ.

5.2 ОПЕРАТОР має право обмежити повністю або частково МЕРЕЖІ в разі порушення абонентом наведених нижче умов:

 • Використовувати для доступу до МЕРЕЖІ устаткування, не сертифіковане в установленому порядку в Україні;
 • Використовувати відмінні від вказаних в Аккаунті мережеві реквізити (IP / МАС);
 • Самостійно проводити роботи з кабельним з’єднанням;
 • Самостійно проводити кабельне з’єднання із однієї квартири в іншу;
 • Передавати будь-які дані власного Аккаунту (IP-адресу та МАС-адресу) третім особам;
 • Надавати доступ до МЕРЕЖІ третім особам;
 • Використовувати послугу для організації веб ресурсів, веб хостингів (seed-box також) без згоди Провайдера;
 • Проводити «масову» розсилку (більш ніж на десять) електронних листів чи повідомлень за один раз;
 • Проводити сканування портів будь-якого обладнання мережі Провайдера, або інших мереж, включаючи мережу Інтернет;
 • Намагатися отримати доступ до будь-якого обладнання інших фізичних, або юридичних осіб без їхньої згоди;
 • Вчиняти протизаконні дії проти ресурсів МЕРЕЖІ та третіх осіб використовуючи МЕРЕЖУ ОПЕРАТОРА;
 • Порушувати чинне законодавство України з використанням ресурсів та технічних можливостей МЕРЕЖІ.

6 ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1 Припинення надання послуги може відбуватися, як за ініціативою ОПЕРАТОРА так і АБОНЕНТА.

6.2  АБОНЕНТ має право ініціювати призупинення надання ПОСЛУГИ на термін не більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів на основі ЗАЯВКИ на призупинення послуги зі сторінки Аккаунту. Абонплата за період призупинення не нараховується.

6.3 ОПЕРАТОР має право тимчасово (до з’ясування обставин і вживання необхідних заходів) припинити надання всіх або частини ПОСЛУГ АБОНЕНТУ в наступних випадках:

 • Абонент порушує вимоги діючого Договору або правил отримання ПОСЛУГ;
 • Абонент порушує чинне законодавство України, виконує протиправні дії з використанням МЕРЕЖІ;
 • При негативному балансі Аккаунту Абонента;
 • В разі відсутності активності абонента терміном більше ніж один місяць;
 • В разі, якщо абонент не попередив Оператора про зміну контактної інформації;
 • В разі отримання від АБОНЕНТА:
  • скарги – до усунення її.
  • повідомлення – до його вирішення.

6.4 Термін тимчасового припинення надання Послуг зі сторони Оператора визначається часом розгляду Сторонами конфліктної ситуації, але не більше ніж один місяць. Результатом такого розгляду можуть бути наступні дії з боку Оператора:

 • Відновлення надання Послуг з компенсацією за ненадані Послуги, але не більше вартості Послуг за розрахунковий період;
 • Фізичне відключення Абонента від МЕРЕЖІ;
 • Відновлення надання Послуг при погашенні Абонентом заборгованості та оплаті повторної активації (в випадках передбаченим цим договором);
 • Одностороннє розірвання Договору.

7 ПОРЯДОК ВІДКЛЮЧЕННЯ АБОНЕНТА

7.1 Договір між ОПЕРАТОРОМ і АБОНЕНТОМ може бути розірваний тільки у разі відсутності заборгованості  між Сторонами.

7.2 Абонент має право на одностороннє розірвання Договору. Для цього необхідно надіслати електронне повідомлення з сайту ОПЕРАТОРА або сторінки Аккаунту або публічне звернення абонента. В цьому випадку Абоненту не повертається невикористаний на момент розірвання Договору залишок грошових коштів.

7.3 Дія Договору може бути припинена за ініціативою ОПЕРАТОРА, викладеної у письмовій формі і переданої Абоненту за 14 (чотирнадцять) днів до передбачуваної дати розірвання Договору, через об’єктивні причини, що не входять в розширене поняття форс-мажорних обставин, за відсутності прямої провини Абонента в невиконанні умов Договору. В цьому випадку Абоненту повертається невикористаний на момент розірвання Договору залишок грошових коштів.

7.4 Дія Договору може бути припинена ОПЕРАТОРОМ в односторонньому порядку в наступних випадках:

7.4.1 При негативному балансі Аккаунту, у випадку, коли Абонент протягом 80 (вісімдесяти) днів не вносить авансових платежів з погашенням заборгованості;

7.4.2 Абонент порушив умови цього Договору;

7.4.3 В разі Припинення послуг Абонент зобов’язаний передати КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ Оператору в день припинення ПОСЛУГ або розірвання договору;

7.4.4 Дії АБОНЕНТА викликають тимчасові незручності або заважають надавити якісні послуги іншим абонентам в користуванні послугами МЕРЕЖІ. Які викликані передаванням інформації яка може бути використана з метою отримання не санкціонованого доступу до мережі ПІДПРИЄМСТВА та зашкодити роботі обладнання або не правильної роботи МЕРЕЖІ;

7.4.5 Відсутність можливості надавати якісні послуги АБОНЕНТУ з причин – відсутності технічної можливості;

7.4.6 АБОНЕНТ систематично ігнорує правила надання послуг та умови договору;

7.4.7 АБОНЕНТ поширює завідомо не правдиву інформацію за для дескредитації репутації послуг ОПЕРАТОРА.

8 ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1 Абонент має право пред’явити ОПЕРАТОРУ претензію при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань по наданню Послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.

8.2 Скарга може бути оформлена Абонентом за допомогою електронної форми на сторінці Аккаунту.

8.3 ОПЕРАТОР повинен надати відповідь за допомогою електронної форми протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання скарги (претензії) від Абонента.

9 ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1 Даний Договір публічно доводиться до відома Абонентів шляхом розміщення на веб-сайті ОПЕРАТОРА.

9.2 Даний Договір набуває чинності з моменту подання ЗАЯВИ та є таким, що укладений на невизначений час і діє до моменту його розірвання.

9.3 Текст та умови даного Договору можуть бути змінені ОПЕРАТОРОМ в односторонньому порядку шляхом публікації нової редакції Договору.

9.4 В разі незгоди Абонента з будь-якою умовою Договору Абонент має право відмовитись від прийняття даного Договору, відмовившись від Заявки на підключення Послуги або від отримання Послуги. В такому разі внесені та не використані кошти повертаються Абоненту протягом трьох робочих днів.

9.5 Будь-які публікації на сайті ОПЕРАТОРА (реклами, акції, новини) вважаються доповненнями до даного Договору.

10 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

10.1  Абонент стверджує, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп’ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

10.2 У зв’язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мережного обладнання сторонніми особами Абоненту забороняється:

 • Користуватися обладнанням Оператора без заземлення;
 • Підключати кабель до джерел електричної напруги;
 • Залишати, працююче обладнання, без нагляду;
 • Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента;
 • У випадку виникнення пожежі Абонент та/або особи, які мають доступ до обладнання Абонента, мають негайно знеструмити комп’ютер, мережеве обладнання та від’єднати кабель.

10.3 Оператор рекомендує Абонентам або особам, які мають доступ до обладнання Абонента мати поруч з робочім місцем інструменти (прилади) для запобігання пожежі, а також пройти інструктаж з пожежної безпеки. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) цієї рекомендації покладається на Абонента.

10.4 Оператор рекомендує використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення (антивіруси, firewall, ОС та ін.). ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

11 ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

11.1 За заявою АБОНЕНТА та за його рахунок, після перевірки відповідності технічних характеристик комп’ютера до технічних умов Мережі, ОПЕРАТОР підключає Абонентське відгалуження до Мережі.

11.2 ОПЕРАТОР забезпечує підтримку робочого стану МЕРЕЖІ, організовує її Технічне обслуговування.

11.3 ОПЕРАТОР приймає заяви АБОНЕНТА на усунення пошкоджень Обладнання, або елементів мережі із зазначенням конкретної адреси. ОПЕРАТОР усуває пошкодження протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення).

11.4 У межах своїх технічних можливостей ОПЕРАТОР організовує проведення профілактичних, поточних та непередбачених робіт, капітального ремонту, реконструкції та вдосконалення Мережі.

11.5 ОПЕРАТОР зобов’язаний об’єктивно інформувати про ПОСЛУГИ та умови їх надання.

11.6 АБОНЕНТ доручає ОПЕРАТОРУ, а ОПЕРАТОР покладає на себе обов’язок вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку наданих послуг.

11.7 За заявою АБОНЕНТА, у погоджений з ним термін, ОПЕРАТОР надає Додаткові сервіси за окрему плату відповідно до діючих Тарифів, затверджених ПІДПРИЄМСТВОМ.

12 ОПЕРАТОР МАЄ ПРАВО

12.1 У разі невиконання АБОНЕНТОМ своїх обов’язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.

12.2 Змінювати Тарифи (у тому числі розмір абонентної плати), з попередженням про це АБОНЕНТА не менше ніж за 30 днів до набуття чинності нових Тарифів шляхом надсилання відповідного повідомлення на вказаний телефоний номер вказаним АБОНЕНТОМ, або іншим шляхом, повідомлення в Особистому кабінеті(Личный Кабинет), публікація на сайті.

12.3 Залучати для здійснення своїх обов’язків за цим Договором інших осіб на підставі відповідних угод та довіреностей.

12.4 В разі порушення абонентом чинного законодавства України ОПЕРАТОР має право надати інформацію щодо абонента до правоохоронних органів.

12.5 ОПЕРАТОР має право відключення мережі протягом року, але не більше ніж на 10 діб, для виконання профілактичного ремонту/заміни обладнання та кабельних ліній, для модернізації мережі за попереднім попередженням АБОНЕНТА не менш ніж за 1 добу, шляхом відправлення повідомлення АБОНЕНТУ. Без компенсації послуг.

13 ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

13.1 Своєчасно та в повному обсязі сплачувати ОПЕРАТОРУ плату за тарифом та Додаткові сервіси.

13.2 Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.

13.3 Забезпечити уповноваженим представникам ОПЕРАТОРА вільний доступ до будинкової розподільчої мережі та Абонентського відгалуження для їхнього обстеження, ремонту і технічного обслуговування після пред’явлення представником ОПЕРАТОРА відповідного посвідчення або довіреності або уточнення данних у технічній або інформаційній службі.

13.4 Надавати представникам ОПЕРАТОРА можливість здійснювати обслуговування АБОНЕНТА та підключення (відключення) Абонентського відгалуження до МЕРЕЖІ.

13.5 Не втручатися до будь-якого обладнання МЕРЕЖІ, будинкової розподільчої мережі та Абонентських відгалужень від них. Не підключати до МЕРЕЖІ будь-які пристрої без письмового узгодження із ОПЕРАТОРОМ.

13.6 Забезпечувати зберігання обладнання ОПЕРАТОРА, розташованого у приміщеннях АБОНЕНТА.

13.7 Не використовувати мережу ОПЕРАТОРА для надання доступу третім особам. В разі порушення буде накладатися штраф в 20 (двадцяти) кратному розмірі місячної вартості послуги згідно тарифного плану.

13.8 Не розповсюджувати програмні продукти, що порушують авторські або сумісні права, згідно чинного законодавства України, а також розповсюдження інформації через мережу, що не відповідає дійсності, та порочить честь, гідність та ділову репутацію.

13.9 У разі втручання АБОНЕНТА до будь-якого обладнання МЕРЕЖІ АБОНЕНТ відшкодовує ОПЕРАТОРУ вартість пошкодженого обладнання та ремонтних робіт у повному обсязі в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.10 У разі інших порушень умов Договору АБОНЕНТ несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.11 АБОНЕНТ несе відповідальність за Абонентське відгалуження, усунення гілок або дерев, чагарників та інших обьектів які можуть пошкодити Абонентське відгалуження.

13.12 АБОНЕНТ несе відповідальність за надання правильних та актуальних даних для вчасного повідомлення його.

14 ПРАВА АБОНЕНТА

14.1 Замовити додатково або змінити відповідно до своїх інтересів вид ПОСЛУГИ, з числа запропонованих ОПЕРАТОРОМ, звернувшись до ОПЕРАТОРА з заявою через Аккаунту.

14.2 Призупинити надання Послуги із обов’язковою вказівкою терміну, на який призупиняється надання Послуги, але не менш ніж на 10 (десять) календарних днів, письмово попередивши про це ОПЕРАТОРА, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати через сторінку Аккаунту.

14.3 Ознайомлюватися з поточним станом своїх фінансових розрахунків із ОПЕРАТОРОМ.

14.4 Звертатися до ОПЕРАТОРА із скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості ПОСЛУГ.

14.5 У разі невиконання ОПЕРАТОР ОМ своїх обов’язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.

14.6 За власним бажанням розірвати цей Договір, за умовами цього договору.

14.7 Отримувати від ОПЕРАТОРА інформацію про Послуги і Додаткові сервіси та умови їх надання.

15 КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ (КО)

15.1 Обладнання, що використовується ОПЕРАТОРОМ для підключення АБОНЕНТСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ до МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА та встановлюється в квартирі/будинку/кімнаті АБОНЕТА, але не належить АБОНЕНТУ.

15.2 У зв’язку з особливостями використання найновіших технологій ОПЕРАТОР може встановити у АБОНЕНТА, за його згодою, Обладнання, що необхідно для правильної та стабільної роботи МЕРЕЖІ та надання ПОСЛУГ Абоненту. Таки обладнанням може бути:

 • Волоконно-оптичний Термінал, (ONT – Optical Network Terminal, він же ONU – Optical Network Unit);
 • Волоконно-оптичний перетворювач (Media converter – Медіа конвертер);
 • Радіо приймач;
 • Маршрутизатор;
 • Інше обладнання, що використовується для організації каналу передачі даних МЕРЕЖІ з АБОНЕНТСЬКИМ ОБЛАДНАННЯМ.

15.3  Кінцеве обладнання надається абоненту для надання послуг за необхідністю і лише на термін дії цього договору. В Разі Розірвання договору або припинення дії послуги більше ніж на 80 (вісімдесяти) календарних днів, АБОНЕНТ зобов’язаний повернути ОПЕРАТОРУ КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ В Справному стані.

15.4 В разі відмови або неможливості повернути КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТ зобов’язаний повернути ОПЕРАТОРУ Вартість КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ.

15.5 Вартість кінцевого обладнання не входить у вартість підключення АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ.

15.5.1 Кінцеве обладнання АБОНЕНТА підключенного до МЕРЕЖІ бездротового зв’язку – належить АБОНЕНТУ, якщо інше не передбачине додатковими умовами.

15.6 ОПЕРАТОР несе відповідальність за роботу КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ, та зобов’язується замінити виявлення його несправності або виробничого браку, за умов виконання всіх умов договору, в разі порушення умов договору вартість КО відшкодовує АБОНЕНТ.

15.7 Налаштування КО виконується лише фахівцями ОПЕРАТОРА.

15.8 В разі виявлення втручання в роботу КО зі сторони АБОНЕНТА, всі зобов’язання ОПЕРАТОРА щодо роботи КО знімаються.

15.9 АБОНЕНТ Зобов’язаний забезпечити нормальні умови для функціонування КО, що встановлюється в середині будинку/квартири/кімнати Абонента, а саме:

15.9.1 Температура приміщення від +5 С° до 30 С° (градусів по шкалі Цельсія);

15.9.2 Відносна вологість повітря від 30% до 90 %;

15.9.3 Напруга живлення 220 Вольт ±5% перемінного струму з частотою коливань 50 Гц. В разі виявлення параметрів мережі живлення, що не відповідають вимогам експлуатації обладнання, АБОНЕНТ зобов’язаний встановити додаткове обладнання, що стабілізує струм та напругу, захищає обладнання від перебоїв електропостачання;

15.9.4 Не допускати прямої дій води (та інших рідин або їжі), пилу або електричного струму на корпус або роз’єми (порти) обладнання;

15.9.5 Захищати від доступу дітей, тварин та третіх осіб.

16 ЗАХОДИ БЕЗБЕКИ

16.1 ОПЕРАТОР бере на себе зобов’язання на забезпечення безпеки передачі даних АБОНЕНТІВ та виконання всіма АБОНЕНТАМИ умов чинного законодавства України та цього Договору. За для цього ОПЕРАТОР регулярно досліджує характер трафіку, що транспортується по МЕРЕЖІ.

16.2 В разі виявлення підозрілого трафіку ОПЕРАТОР може повністю або частково обмежити надання ПОСЛУГ абоненту для більш детального дослідження підозрілого трафіку.

16.3 В разі виявлення порушень АБОНЕНТОМ правил ОПЕРАТОР повідомляє його надіславши відповідного листа до його Аккаунту.

16.4 В разі виявлення Регулярних порушень АБОНЕНТОМ умов даного договору ОПЕРАТОР має право в односторонньому порядку розірвати Договір без компенсації не використаних коштів.

16.5 В разі виявлення фактів використання МЕРЕЖІ АБОНЕНТОМ для надання аналогічних послуг третім особам ОПЕРАТОР в односторонньому порядку розриває Договір, та Абонент сплачує штраф у 20-ти кратному розмірі від ТАРИФУ.

16.6 Проводити будь-які роботи в МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА має право виключно ОПЕРАТОР та підрядні ораганізації з якими підписані відповідні договори на обслуговування та мають усі відповідні дозвільні документи та ліцензії.

17 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1 При зміні кількості Абонентських відгалужень або обраних Послуг АБОНЕНТОМ Подається ЗАЯВА через Аккаунт, що фактично вважається додатком до Договору.

17.2 АБОНЕНТ повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до бази даних ОПЕРАТОРА.

17.3 Інформація щодо АБОНЕНТА є конфіденційною, та не підлягає розголосу, та може бути передана лише правоохоронним органам лише в разі порушення АБОНЕНТОМ чинного законодавства України.

17.4 Чинними вважаються лише повідомлення та звернення, оформлені через Аккаунт, так як лише в цьому разі Оператор може бути впевненим, що автором надісланого звернення є саме АБОНЕНТ або особа, вповноважена АБОНЕНТОМ на звернення до ОПЕРАТОРА.

17.5 Всі звернення Через електронну пошту, форму зворотного зв’язку на сайті, та за телефоном вважаються інформативними, та не вважаються офіційним зверненням.

17.6 ОПЕРАТОР надає інформацію АБОНЕНТУ про його МЕРЕЖЕВІ РЕКВІЗИТИ, які АБОНЕНТ може використовувати для роботи із Сервером Біллінгу МЕРЕЖІ.

17.7 При підключенні на акційних умовах ОПЕРАТОР бере на себе фінансові видатки, а АБОНЕНТ погоджується користуватися послугами вибраний термін та обраний тарифний план, без зміни вартості послуг(фіксується вартість послуг). Термін визначається при підключенні АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ.

17.7.1 Якщо АБОНЕНТ хоче відключитися/не оплачує послуги/не виконує акційні умови тощо, то він повинен відшкодувати вартість підключення (робіт, послуг, матеріалів) та вартість обладнання на момент підключення.

Директор ТОВ «Амбрелла С» Т.С. Шебедюк __________________

viber
viber
telegram
vodafone
+380503085668
kitvstar
+380678285668